//
Estas llegint...
activitat, barri, blog, ciutat, convocatoria, crítica, internacional, llibres

FERTILITZACIÓ CREUADA +3

 

1560653_608575075897471_2007253809_n

PROGRAMA DE FERTILITZACIÓ CREUADA +3
INVITACIÓ A PARTICIPAR

Acció Cultural Metropolitana us convida a participar del programa de residències FERTILITZACIÓ CREUADA 3 a realitzar en el marc del Laboratori Social Metropolità i amb la col·laboració de l’Estruch.

EL PROGRAMA D’ENGUANY CONSTA DE:

10 SETMANES DE MICRO-RESIDÈNCIES AL LABORATORI SOCIAL METROPOLITÀ SETMANES: 28 ABRIL – 22 JUNY 2014

La proposta del programa consisteix en realitzar una sèrie de 10 micro-residències d’una setmana cadascuna. L’espai es cedeix a artistes, gestors culturals, a entitats i associacions de caràcter social, amb els quals es vol compartir un objectiu d’activació cultural, configurant l’espai com un lloc de trobada oberta a la creació i la participació. Les micro-residències són ofertes amb el compromís de realitzar una activitat oberta al públic, que actuï com a retorn i difusió de la seva proposta cultural a la ciutat.

En aquestes micro-residències d’una setmana, es posen en pràctica idees, es preparen activitats, es pot experimentar i reflexionar. Les residències proveeixen de taller i recursos tècnics, així com ofereixen la possibilitat de posar en comú el treball a realitzar i trobar col·laboradors tant dins la comunitat de l’Estruch com en la ciutadania.

Durant aquest període hi haurà almenys dos propostes o activitats convidades per realitzar a Sabadell i obertes a tothom per tal d’afavorir les relacions i les possibilitats de col·laboracions transversals.

El treball d’aquestes micro-residències es presentarà en una jornada el dissabte 22 de Juny i les conclusions de tot plegat es presentaran en forma d’exposició oberta al públic durant la Festa Major de Sabadell al setembre.

LSM RED. SUPORT A PROJECTES D’INVESTIGACIÓ – TRIMESTRALS

Aquestes residències, s’atorgaran a projectes i iniciatives que posin en relació la pràctica artística, l’espai urbà i l’àmbit social. I per a realitzar recerques diverses que facin referència tant a la memòria històrica com a la construcció d’un comú sobre la base de les necessitats i conflictes actuals.

De les iniciatives presentades es triaran 3 que podran desenvolupar el seu treball a l’espai del Laboratori Social Metropolità entre el maig 2014 i maig 2015. Aquestes iniciatives podran utilitzar el LSM com a espai de treball, amb els recursos tècnics necessaris i dins de les dinàmiques de relació, formació i difusió desplegades en les residències de l’Estruch.
Es tenen previstes presentacions obertes dels projectes i una presentació al final de temporada en conjunt.

LSM SUMMER LAB. LABORATORI DE PROJECTES I IDEES PER NOIS I NOIES

Amb col·laboració de la coordinació pedagògica de L’Estruch i altres residents, pel mes de juliol i la primera setmana de setembre s’obrirà el LSM SUMMER LAB, un laboratori de projectes i idees per nois i noies de 13 a 17 anys. La idea és atendre a les necessitats que esdevinguin de posar en pràctica les idees presentades pels joves. Aquesta oferta es difon principalment dins l’àmbit escolar.

PER A PARTICIPAR EN LES MICRO-RESIDÈNCIES O LSM-RED CAL ENVIAR UNA CARTA EXPRESSANT INTERES I EXPLICANT LA IDEA A DESENVOLUPAR A
accioculturalmetropolitana@gmail.com
per més informació 628838856 (anna)

EL PERIÒDE DE RECEPCIONS DE PROPOSTES RESTARÀ OBERT ENTRE L’ 1 D’ABRIL I EL 25 D’ABRIL DE 2014

LABORATORI SOCIAL METROPOLITÀ
Un projecte ideat i coordinat per Anna Recasens amb la col·laboració Acció Cultural Metropolitana.
El LSM amb seu al Taller1 de NauEstruch esdevé un espai de trobada i de treball entre les pràctiques artístiques i les plataformes socials. Es tracta d’un espai obert i permanent per a la col·laboració comunitària i un laboratori per a la producció de xarxa local i extra local.
També és un espai de col·laboració amb els artistes residents i altres usuaris del centre.

Línies d’actuació del LSM

– Espai de treball, recerca i reunió.
– Espai d’arxiu i allotjament de projectes.
– Espai d’informació, difusió, consultoria, intercanvi de coneixements.
– Espai de relació amb residents i els àmbits de l’Estruch, amb col·lectius i iniciatives locals i extra locals:
– Producció i desenvolupament de propostes.

Algunes consideracions:

– Durant les residències cal realitzar (segons el període en qué es participi) una o més activitats públiques de formació, presentació i/o relació cultural.-Al final de la residència cal presentar una crònica de l’experiència per a compartir amb la resta de grups i amb agents culturals de la ciutat.
– Per aquelles iniciatives que ho requereixin podem facilitar contactes amb altres grups, associacions, creadors, i persones vinculades a l’acció social i la cultura.
– Des del LSM oferim tots els recursos en la nostra mà per tal es faci difusió, es pugui fer un seguiment de les residències, i es faciliti el desenvolupament de les iniciatives. El material es va recollint en un blog i a les xarxes socials, i es preparen activitats paral·leles que puguin sumar a les idees presentades.
– Dins el LSM s’ofereixen recursos tècnics per a projectar, enregistrar so …etc. Per altres recursos podem establir convenis amb la XIS. Xarxa d’Intercanvi de Sabadell, que ofereix serveis de traducció, disseny gràfic, difusió, informàtica, servei fotogràfic…

Laboratori Social Metropolità i Acció Cultural Metropolitana amb col·laboració de L’Estruch

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROGRAMA DE FERTILIZACIÓ CREUADA +3
INVITACIÓN A PARTICIPAR
Acción Cultural Metropolitana os invita a participar del programa de residencias FERTILIZACIÓ CREUADA + 3 a realizar en el marco del Laboratorio Social Metropolitano y con la colaboración de L’Estruch.

EL PROGRAMA DE ESTE AÑO CONSTA DE :

10 SEMANAS DE MICRO-RESIDENCIAS EN EL LABORATORI SOCIAL METROPOLITÀ
SEMANAS: 28 ABRIL – 22 JUNIO 2014
La propuesta del programa consiste en realizar una serie de 10 micro-residencias de una semana cada una.

El espacio se cede a artistas, gestores culturales, a entidades y asociaciones de carácter social, con los que se quiere compartir un objetivo de activación cultural, configurando el espacio como un lugar de encuentro abierto a la creación y la participación. Las micro-residencias se ofrecen con el compromiso de realizar una actividad abierta al público, que actúe como retorno y difusión de su propuesta cultural en la ciudad.

En estas micro-residencias de una semana, se ponen en práctica ideas, se preparan actividades, se puede experimentar y reflexionar. Las residencias proveen de taller y recursos técnicos, así como ofrecen la posibilidad de poner en común el trabajo a realizar y encontrar colaboradores tanto dentro de la comunidad del Estruch como en la ciudadanía.

Durante este período habrá al menos dos propuestas o actividades invitadas para realizar en la ciudad de Sabadell y abiertas a todos para favorecer las relaciones y las posibilidades de colaboraciones transversales.

El trabajo de estas micro-residencias se presentará en una jornada el sábado 22 de Junio y las conclusiones de todo ello se presentarán en forma de exposición abierta al público durante la Fiesta Mayor de Sabadell en septiembre.

LSM RED. APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN – TRIMESTRALES
Estas residencias, se otorgarán a proyectos e iniciativas que pongan en relación la práctica artística, el espacio urbano y el ámbito social. Y para realizar investigaciones diversas que hagan referencia tanto a la memoria histórica como la construcción de un común sobre la base de las necesidades y conflictos actuales.

De las iniciativas presentadas se elegirán 3 que podrán desarrollar su trabajo en el espacio del Laboratori Social Metropolità entre mayo 2014 y mayo 2015. Estas iniciativas podrán utilizar el LSM como espacio de trabajo, con los recursos técnicos necesarios y dentro de las dinámicas de relación, formación y difusión desplegadas en las residencias de L’Estruch.
Se tienen previstas presentaciones abiertas de los proyectos y una presentación al final de temporada en conjunto.

LSM SUMMER LAB. LABORATORIO DE PROYECTOS E IDEAS PARA CHICOS Y CHICAS
Con colaboración de la coordinación pedagógica de L’Estruch y otros residentes, para el mes de julio y la primera semana de septiembre se abrirá el LSM SUMMER LAB, un laboratorio de proyectos e ideas para chicos y chicas de 13 a 17 años. La idea es atender a las necesidades que se deriven de poner en práctica las ideas presentadas por los jóvenes. Esta oferta se difunde principalmente dentro del ámbito escolar.

PARA PARTICIPAR EN LAS MICRO-RESIDENCIAS O LSM-RED ENVIAR
UNA CARTA EXPRESANDO INTERES Y EXPLICANDO LA IDEA A
DESARROLLAR A
accioculturalmetropolitana@gmail.com
para más información 628838856 (anna)
El período DE RECEPCIONES DE PROPUESTAS estará abierto ENTRE EL 1 Y EL 25 DE ABRIL DE 2014

LABORATORIO SOCIAL METROPOLITANO
Un proyecto ideado y coordinado por Anna Recasens con la colaboración Acción Cultural Metropolitana.
El LSM con sede en Taller1 de NauEstruch convierte un espacio de encuentro y de trabajo entre las prácticas artísticas y las plataformas sociales. Se trata de un espacio abierto y permanente para la colaboración comunitaria y un laboratorio para la producción de red local y extra local.
También es un espacio de colaboración con los artistas residentes y otros usuarios del centro.

Líneas de actuación del LSM
– Espacio de trabajo, investigación y reunión.
– Espacio de archivo y alojamiento de proyectos.
– Espacio de información, difusión, consultoría, intercambio de conocimientos.
– Espacio de relación con residentes y los ámbitos del Estruch , con colectivos e iniciativas locales y extralocales.
– Producción y desarrollo de propuestas.

Algunas consideraciones:
– Durante las residencias se realizarà (según el período en que se participe) una o más actividades públicas de formación, presentación y / o relación cultural.-Al final de la residencia hay que presentar una crónica de la experiencia para compartir con el resto de grupos y con agentes culturales de la ciudad.
– Para aquellas iniciativas que lo requieran podemos facilitar contactos con otros grupos, asociaciones, creadores, y personas vinculadas a la acción social y a la cultura.
– Desde el LSM ofrecemos todos los recursos en nuestra mano para que se haga difusión, se pueda hacer un seguimiento de las residencias, y se facilite el desarrollo de las iniciativas. El material se va recogiendo en un blog y en las redes sociales, y se preparan actividades paralelas que puedan sumar a las ideas presentadas.
Dentro del LSM ofrecen recursos técnicos para proyectar, grabar sonido … etc. Para otros recursos podemos establecer convenios con la XIS. Red de Intercambio de Sabadell, que ofrece servicios de traducción, diseño gráfico, difusión, informática, servicio fotográfico …

Laboratori Social Metropolità con Acció Cultural Metropolitana en colaboración con L’Estruch

Anuncis

Debats

Els comentaris estan tancats.

PROJECTE 2012-2017

PROPERAMENT!!

 

 

Memòria d’activitats 2012-2017

Catàleg virtual Fertilització Creuada 2012-2017

Segueix-me a Twitter

%d bloggers like this: